Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej „Wolin - wyspa pamięci”

Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wolin - wyspa pamięci.

 • Data publikacji strony internetowej: 05.10.2021
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.12.2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1.2.6 (AAA) - Na stronie internetowej treści multimedialne posiadające dźwięk nie zawierają tłumacza, przedstawiającego informacje w języku migowym.
 • 3.1.5 (AAA) - Strona internetowa zawiera skomplikowane treści, które wymagają szerszej wiedzy i wykształcenia wyższego niż poziom gimnazjalny.
 • 4.1.1 (A) - Z uwagi na uwarunkowania techniczne (platforma, zewnętrzne skrypty) pojawiają się nieliczne błędy składni HTML.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:  30.12.2022

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Blauge - Robert Monkosa.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie
 • Adres: Muzeum Regionalne im. A. Kaubego w Wolinie, ul. Zamkowa 24, 72-510 Wolin
 • E-mail: kontakt@muzeumwolin.pl
 • Telefon: +48 91 326 17 63

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.